Entree BBIB

Disclaimer


Bureau voor Budget en Inkomens Beheer Midden Nederland BV, hierna te noemen BBIB

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover BBIB geen controle heeft.  BBIB draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie op die website.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website van de BBIB geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. 

Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

De informatie op de BBIB website wordt regelmatig aangevuld/ gemuteerd, eventuele wijzigingen kunnen ten alle tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

versie 1.5
16 oktober 2018