Bureau voor Budget en Inkomens Beheer midden nederland B.V.
Bureau voor Budget en Inkomens Beheer midden nederland B.V.
Postbus 139
3430 AC Nieuwegein
-
Bureau voor Budget en Inkomens Beheer Midden Nederland B.V.

 

Bewindvoering

Wanneer een persoon tijdelijk of blijvend niet in staat is om zijn financiële belangen te behartigen, dan kan hij onder bewind gesteld worden. Beschermings bewind  (bewindvoering) is geen schuldsanering en ook geen WSNP. Wij inventariseren de schulden en als uw dossier stabiel is wordt u aangemeld bij een schuldhulp organisatie / gemeente. De aanmelding schuldhulp vindt dus later plaats dan de aanvang bewindvoering.

Aanmelden voor bewindvoering

Het niet zelf kunnen behartigen van de financiële belangen kunnen het gevolg zijn van;

a)  Zijn/haar lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel
b) Verkwisting of het hebben van problematische schulden
 
In het geval van lichamelijke of geestelijke toestand moet dan ook een verklaring van een arts worden bijgevoegd, zo kan de kantonrechter een juiste beoordeling maken of bewindvoering voor u van toepassing is.
In dat geval mag die persoon niet meer zelfstandig over zijn financiële middelen en goederen beschikken, het beheer daarover is dan in handen van een bewindvoerder.
Wel is het zo dat de bewindvoerder, voor zover dat mogelijk is, moet overleggen met de betrokkene. 
Overigens is het niet altijd nodig om iemand volledig onder bewind te stellen, soms kan volstaan worden met een deel van de middelen.
In de aanvraag moet dan wel precies worden aangegeven om welk deel het gaat.

Bewindvoering - Aanpak bewindvoering

Aanpak bewindvoering

Wie stelt de aanvraag op en welke documenten horen daarbij:

De aanvraag kan worden ingevuld door familie, hulpverleners of door ons.  Het benodigde formulier kunt u hier downloaden.

Ook is er, indien aanwezige familie leden, een akkoordverklaring nodig, dit kan door middel van een hand geschreven brief waarin verklaard wordt dat u akkoord gaat met de bewindvoering.
Bij de aanvraag hoort een bereidverklaring, deze stellen wij op en sturen het complete verzoek naar de rechtbank. Na uitspraak van de kantonrechter ontvangt u de beschikking.

Wij openen voor u een beheer- en een leefgeldrekening, een spaarrekening kan, indien van toepassing, tot de mogelijkheden behoren.  U krijgt geen toegang tot deze rekeningen, wel kunt u ze inzien via het raadpleeg portal, heeft u een begeleider dan kan die ook toegang krijgen, mits u daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
Na toekenning van de beheerrekening schrijven de deb- crediteuren aan dat u onderbewind staat en dat zij de facturen naar ons kantoor sturen en niet meer naar u.
Ook de belastingdienst wordt door ons op de hoogte gesteld.  Voor meer informatie klik hier voor de regels die gelden voor de bewindvoering.

Heeft u schulden, zal er bekeken worden of deze problematisch zijn.  Als dat het geval is, wordt u aangemeld bij een instantie voor schuldhulpverlening als dat nog mogelijk is. Wanneer u schulden heeft die niet problematisch zijn of wanneer u niet in aanmerking komt voor schuldhulpverlening, zal uw bewindvoerder proberen betalingsregelingen te treffen.
Als de schuldeisers geen medewerking willen verlenen, kan het zijn dat uw schuldenlast hoger wordt door rente en kosten.  Daarnaast kunnen nog steeds invorderingsmaatregelen plaatsvinden. Uw bewindvoerder is hier niet verantwoordelijk voor.

Wilt u weten wat er in de wet staat beschreven over het beschermingsbewind, zie BW 1 titel 19 artikel 431 ev klik hier om de wettekst te lezen.

Werkzaamheden

Wij voeren de volgende werkzaamheden voor u uit:

 • Intake bij instantie of bij u thuis
 • Indienen verzoekschrift bewindvoering 
 • Opstellen plan van aanpak 
 • Aanvraag beheer- en/of leefgeldrekening
 • Indien van toepassing een spaarrekening
 • Indien van toepassing een PGB Rekening **
 • Aanschrijven debiteuren / crediteuren
 • Betalen vaste lasten
 • Verstrekken huishoudgeld (leefgeld) per week 
 • Verstrekken van maand overzichten *
 • IB aangifte
 • Aanvraag BKR toetsting
 • Aanmelden schuldhulp bij bevoegde gemeente  / instantie

*  Niet van toepassing als u toegang heeft via het raadpleeg portal
**  Alleen in speciale situaties

Neem contact met ons op
Bewindvoering - Budgetbeheer werkzaamheden