Bureau voor Budget en Inkomens Beheer midden nederland B.V.
Bureau voor Budget en Inkomens Beheer midden nederland B.V.
Postbus 139
3430 AC Nieuwegein
-
Bureau voor Budget en Inkomens Beheer Midden Nederland B.V.

 

Privacyreglement Bureau voor Budget en Inkomens Beheer midden nederland B.V.


In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 1. Toelichting op het Reglement

  BUREAU VOOR BUDGET EN INKOMENS BEHEER MIDDEN NEDERLAND B.V. verder te noemen BBIB

          BBIB mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld
          om de privacy van personen te beschermen. 
          Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.
          Op grond van deze wet heeft BBIB de plicht om haar cliënten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door BBIB worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

          BBIB vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft BBIB in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, 
          wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens BBIB expliciet om uw toestemming
          moet vragen.

 1. De persoonsgegevens die BBIB gebruikt en het doel van het gebruik

          BBIB verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u cliënt wordt of bent van BBIB, een werknemer van of werkzaam
          persoon bent van BBIB of u via het contactformulier contact met ons opneemt. BBIB verzamelt uw naam, adres, 
          telefoonnummer, e-mailadres, geboorteplaats,  BSN nr.,  geslacht, kopie legitimatiebewijs, gegevens partner (incl BSN nr.),
          kinderen en burgerlijke staat. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die cliënten met BBIB sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • uitspraak van de rechtbank om de bewindvoering uit te kunnen uitvoeren (1 Bw. Art 431 e.v.);
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen.
   
 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

           BBIB verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de BBIB -organisatie, tenzij: 

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die BBIB met u heeft gesloten.
    
 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn 
 • BBIB verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor BBIB worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door BBIB beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor BBIB om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor BBIB hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan BBIB verstrekte persoonsgegevens;
 • BBIB heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. BBIB hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste laatste factuur/ declaratie verleende dienst/uit overeenkomst nagekomen afspraak, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal BBIB zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.  
 1. Uw rechten als betrokkene 
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en  met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

 Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit via onze website “Informatie aanvragen” keuze Privacy (AVG), aangeven.
Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom.

Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van BBIB
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met BBIB opnemen en probeert BBIB er samen met u uit te komen. 

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. 
Uiteraard zal BBIB ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. 
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van BBIB

 Privacyreglement BBIB
versie jan 2024